Tulosta tämä sivu

Vuosikokous

PUDASJÄRVEN OSAKASKUNTA                          PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS 2019

AIKA:          6.4.2019 klo 12:00
PAIKKA:    Piispalan Lintuselän kokoustila

1. Hoitokunnan puheenjohtaja Matti Jäsberg avasi kokouksen klo 12:00

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Ruuska ja sihteeriksi Jukka Kainulainen

3. Päätettiin äänestystavasta niin, että mahdolliset äänestykset toimitetaan henkilö ja ääni periaatteella siten, että jokaisen äänestäjän tulee olla osakaskunnan osakas. Puhevalta on kaikilla kokouksen osanottajilla.

4. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (Keskisuomalaisessa oli kokouskutsu 23.3.2019 – liite 1). Jatkossa laitetaan ilmoitus myös kotisivuille.

5. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Veijo Turpeinen ja Vesa Turpeinen.

6. Hyväksyttiin esityslista (liite 2) kokouksen työjärjestykseksi.

7. Todettiin, että kokoukseen osallistui 13 osanottajaa (liite 3)

8. Sihteeri esitti hoitokunnan valmisteleman Pudasjärven osakaskunnan vuoden 2018 toimintakertomuksen (liite 4) ja kokous päätti hyväksyä sen. Lisäksi päätettiin, että hoitokunta jatkaa Kannonjoen tulvahuippujen ehkäisyä yhdessä UPM:n kanssa.

9. Käsiteltiin ja hyväksyttiin osakaskunnan vuoden 2018 tilinpäätös, joka oli 1087,15 € alijäämäinen (liite 5) ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätettiin myöntää vastuuvapaus tilintekijöille ja hoitokunnalle. Jatkossa sijoitustilillä olevien varojen sijoittamista voidaan varovaisesti tutkia hoitokunnan toimesta. Sijoitustilin korko on laskenut.

10. Päätettiin osakaskunnan hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajien ja kalastuksen valvojien palkkioista; Puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan kulukorvausta 500 euroa vuodessa. Hoitokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 50 € kokoukselta sekä matkakulut käytössä olevan valtion matkustussäännön mukaisesti. Toiminnantarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. Kalastuksenvalvojille maksetaan valvonnasta hoitokunnan päätöksen mukaan. Kalastuslupien myyjille myönnetään kymmenen merkkiä ja uistelulupa korvauksena myynnistä.

11. Valittiin hoitokunnan erovuoroiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varamiehet (suluissa). Valittiin Erkki Kauppinen (varalla Jukka Kotilainen, Kannonjärvi), Lauri Kinnunen (varalla Veli-Pekka Kinnunen) ja Juha Ahonen (varalla Reijo Vesterinen). 2018 valitut Matti Jäsberg (varalla Onni Junkala), Rauno Kauppinen (varalla Tuomo Ruotsalainen) ja Vesa Turpeinen (varalla Jari Kemppainen) jatkavat.

12. Valittiin kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet (suluissa). Pertti Huurtola (Osmo Kauppinen), Sinikka Hakkarainen (Eero Ruuska)

13. Päätettiin kalanpyydysten merkitsemisestä ja perittävistä maksuista sekä lupien myynnistä (liite 6).

14. Päätettiin pyydys- sekä pyyntirajoituksista ja rauhoitustavoista (liite 6)

15. Päätettiin, että osakaskunnan vesialueella osakkaat saavat pyytää rapuja ja rapukantaa seurataan. Vesilintujen metsästyksen myydään lupia niin, että osakkaille lupa on 10 € ja ulkopuolisille 20 €. Metsästyksen tulee tapahtua metsästyslain mukaisesti. Joenniskan yläpuoli rauhoitetaan vesilintujen metsästykseltä (liite 6).

16. Päätettiin, että hoitokunta päättää istutustoiminnasta ja muista vesialueen hoitotoimenpiteistä tarpeen mukaan. Kuhaa istutetaan vain velvoiteistutuksina. Istutuksissa suositaan siikaa ja lohikaloja. Järvilohta voi istuttaa vain Kivijärveen. Toteutetaan hoitotoimia Kannonjärven ja Haapajärvien tilan parantamiseksi yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Siihen käytetään osakaskunnalle kertynyttä varallisuutta talousarvion puitteissa.

17. Käsiteltiin ja hyväksyttiin tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle (liite 7)

18. Valtuutettiin kokousedustajiksi kalastusalueen kokouksiin kaudelle 2019/20 Reijo Vesterinen (varalla Matti Jäsberg). Muihin kokouksiin hoitokunta valitsee edustajan.

19. Päätettiin kalastuslehden tilaamisesta vuodeksi 2019 hoitokunnalle ja kalastuksenvalvojille.

20. Muut asiat:

- Veijo Turpeinen suorittaa kalastuksen valvontaa yhdessä muiden valvojien kanssa ja voi kouluttautua valvojaksi osakaskunnan varoin.

- Keskusteltiin mahdollisuudesta tehdä Enojärvestä yhteisalue Vastingin Osakaskunnan kanssa. Päätettiin odottaa Vastingin osakaskunnan tarkempaan ehdotusta aiheesta ja päättää asiasta sitten.

- Keskusteltiin ELY:n vesienkorkeuden huonosta seurannasta. Osakaskunnan hoitokunta valtuutettiin huolehtimaan yhdessä muiden osakaskuntien kanssa siitä, että vedenpinnat pysyvät säädetyllä tasolla.

Pöytäkirjan nähtävänä oloaika: Pöytäkirja on nähtävillä Kannonkosken Osuuspankilla 8.4 – 29.4.2019.

21.     Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:45

Vakuudeksi 

 _________________________

Jukka Kainulainen Sihteeri

Tämän pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet oikeaksi

____________________

Eero Ruuska Puheenjohtaja

____________________                    _______________________

Veijo Turpeinen                                                    Vesa Turpeinen

Pöytäkirjan tarkastaja                         Pöytäkirjan tarkastaja

 


Edellinen: Toimintakertomus
Seuraava: Lupaohje